Nasi terapeuci

Sabina Błędzińska

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na kierunku pedagogika specjalna, o specjalizacji oligofrenopedagogika. Ukończyłam również podyplomowe studia na kierunku logopedia z glottodydaktyką oraz surdopedagogikę. W latach 2003 – 2008 pracowałam jako nauczyciel wspomagający i wychowawca w klasach integracyjnych.

Obecnie prowadzę terapię logopedyczną dzieci z wadą słuchu, autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, porażeniem mózgowym, zaburzeniami komunikacji językowej, Zespołem Downa i z opóźnionym rozwojem języka.

W czasie prowadzonych zajęć realizuje terapię zgodną z wszystkimi elementami Metody Krakowskiej.

Jestem certyfikowanym terapeutą Manualnego Torowania Głosek oraz certyfikowanym terapeutą Metody Krakowskiej.

Marzena Oberska

Mama dwójki dorastających dzieci. Pedagog specjalny, wychowawca, nauczyciel dyplomowany, terapeuta z 20 letnim stażem pracy.

Praktykę zawodową odbyłam w szkole przysanatoryjnej (Rabka), na oddziałach dziecięcych (onkologia, dermatologia, chirurgia) oraz świetlicy socjoterapeutycznej. Od 20 lat pracuję w szkole z oddziałami integracyjnymi wspierając wieloprofilowo rozwój swoich uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych., współorganizując proces nauczania. Terapię dostosowuję do potrzeb dzieci, tworząc indywidualne programy wspomagające funkcjonowanie dziecka m.in. Trening Umiejętności Społecznych i korekcji zachowań niepożądanych, aktywizacja poprzez praktyczne działanie, trening samodzielności.

Ściśle współpracuję z rodziną oraz specjalistami prowadzącymi mojego podopiecznego.

Jako pedagog specjalny stworzyłam bogaty warsztat pracy, obejmujący przede wszystkim wszechstronną wiedzę o uczniu, a w szczególności o potrzebach i możliwościach rozwojowych dzieci :z Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, ADHD, MPD, z afazją, niepełnosprawnością intelektualną, dziećmi przewlekle chorymi, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju. Umiejętnie stosuję nowoczesne metody zarówno w pracy dydaktycznej jak i terapeutycznej.

Jestem członkiem zespołu d.s. integracji w jednej z katowickich szkół. Współorganizuję spotkania pedagogów specjalnych w ramach grupy wsparcia a także spotkania ze specjalistami dla rodziców. Biorę udział w wielu projektach edukacyjnych, warsztatach, kursach i konferencjach. Współpracuję z wieloma instytucjami na rzecz dzieci i młodzieży, także z jednym z portali internetowych, gdzie odpowiadam na pytania nurtujące rodziców dzieci z całościowymi zaburzeniami.

Magdalena Wilk-Konieczna

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku "Filologia polska" na Uniwersytecie Śląskim, studia podyplomowe na kierunku "Wczesna interwencja terapeutyczna i logopedyczna - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz liczne kursy i szkolenia logopedyczne z zakresu pracy z dzieckiem Metodą Krakowską. Studiuję także "Rewalidację i terapię pedagogiczną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".

Pracuję jako polonistka i terapeuta-logopeda z dziećmi z zaburzeniami ze spektryum autyzmu, Zespołem Aspergera, alalią, afazją i dysleksją. Pracę terapeutyczną prowadzę zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej.

Jestem mamą-terapeutą syna z Zespołem Aspergera. Nasze zmagania opisała Pani Profesor Jagoda Cieszyńska-Rożek w książce pt. "Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci".

Anna Wajdner-Mazgaj

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Teologicznym, kierunek teologia nauczycielska. Ukończyłam również Studia Podyplomowe na AWF w Katowicach, kierunek Edukacja dla bezpieczeństwa i obronności oraz Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim, kierunek logopedia.

Doświadczenie zawodowe jako logopeda zdobywałam w Niepublicznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu „Otwarte okno” w Tychach z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Katowicach oraz Centralnym Szpitalu Kliniczny w Katowicach–Ligocie.

Obecnie pracuję jako nauczyciel mianowany w Zespole Szkół Sportowych w Tychach oraz w Przedszkolu nr 8 „ZielonyOgród" z oddziałami integracyjnymi w Tychach.Terapię realizuję zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej.

Anna Wieczorowska

Jestem dietetykiem klinicznym i moim priorytetem jest pomaganie pacjentom w utrzymaniu optymalnego stanu zdrowia. Moją pomoc szczególnie chciałabym zaoferować dzieciom autystycznym oraz z innymi zaburzeniami rozwoju, ponieważ uważam, że jestem w stanie poprawić ich jakość życia. Jestem matką autystycznej dziewczynki, u której nastąpiła znaczna poprawa po zastosowaniu diety. Odpowiednim sposobem odżywiania jesteśmy w stanie wzmocnić układ immunologiczny naszych dzieci oraz oczyścić ich organizm z toksyn.

Zapraszam oczywiście wszystkie osoby, które chcą poprawić swoją jakość życia poprzez poprawne odżywianie.

Przed każdą wizytą bardzo proszę o kontakt telefoniczny ( 730-888-282) w celu zlecenia przeze mnie odpowiednich badań w zależności od jednostki chorobowej.

Proszę również o przygotowanie dzienniczka żywieniowego składającego się z 3 dni (z czego jeden dzień weekendowy – sobota, niedziela). W dzienniczku powinny znajdować się godziny posiłków, ilość spożywanych produktów i napojów. W razie problemu proszę o informację i wówczas wyślę wzór dzienniczka.

W przypadku stosowania leków oraz suplementów, proszę o wpisanie ich na kartce (nazwa leku, przyjmowana dawka).

Udział dziecka w wizycie nie jest konieczny, ustalamy tę kwestię podczas umawiania wizyty.

Monika Bil

Jestem psychologiem. Studia magisterskie ukończyłam na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyłam rownież Szkołę Muzyczną II st. w zakresie gry na fortepianie oraz kurs "Logorytmika-ruch, słuch, słowo” co daje możliwość wpływania na rozwój dziecka poprzez wykorzystanie elemetów muzyki, tańca i śpiewu. Inne szkolenia i kursy: "Diagnoza i terapia zaburzeń sensorycznych wg C. Delacato”, "Zasady pisania opinii psychologicznych”, a także "KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1-szego m. ż. do 9-tego r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci”.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam pracując w przedszkolu i szkole z oddziałami integracyjnymi oraz w szkole specjalnej zajmując się głównie dziećmi z zaburzeniem ze spektrum autyzmu.

Prowadzę zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka za pomocą narzędzia KORP, konsultacje dla rodziców.

Milena Kuligowska-Ratajczyk

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na kierunku pedagogika specjalna, o specjalizacji surdopedagogika oraz Akademii Świętokrzyskiej, na kierunku "Rewalidacje z terapią pedagogiczną". Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku logopedii oraz matematyki.

W latach 1997 - 1998 pracowałam w szkole podstawowej w klasie specjalnej, jako wychowawca i nauczyciel przedmiotów. Od 1999 roku pracuję w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, jako nauczyciel wspierający i wychowawca.

Ukończyłam i otrzymałam certyfikat z kursu "KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1-szego m. ż. do 9-tego r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci”.

Roma Sosnowska

Absolwentka fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończyła również studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na tej samej uczelni.

Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń integracji sensorycznej, diagnozą i terapią wad postawy i skolioz, pracą z dziećmi z trudnościami w nauce oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, nadpobudliwością psychoruchową oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Świadczy również pomoc dla dzieci z niepełnoprawnością intelektualną, ruchową i z zespołami genetycznymi. Udziela poradnictwa dla rodziców i opiekunów.

Ukończyła kursy: „Ocena neurorozwojowa dziecka w zakresie odruchów i ich integracji w ośrodkowym układzie nerwowym. Sposoby oddziaływań terapeutycznych.”, Szkolenie: „Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”, Kurs II stopnia p.t. „Podstawy HANDLE w zaburzeniach neurorozwojowych”, Kurs Dziecko w równowadze cz. I „Ruch, koordynacja równowaga”, Kurs podstawowy „Original Play” – Zabawa Pierwotna, „Dziecko z afazją ruchową w przedszkolu i szkole” – konferencja naukowa, Kurs I stopnia p.t. „Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE”, Kurs „Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych według metody dr Swietłany Masgutowej”, "Zapal się na niebiesko dla autyzmu”- konferencja naukowo- szkoleniowa, Kurs Kompleksowej diagnostyki i terapii wad postawy oraz skolioz wg koncepcji FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz), Kurs Terapii Integracji Sensorycznej II stopień (diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej).

Agnieszka Molenda

Jestem absolwentką Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach o specjalności Oligofrenopedagogika. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach o specjalności Pedagogika Rewalidacyjna, a także studia podyplomowe z zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz Logopedii.

Od 2013 roku pracuję w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Chorzowie jako nauczyciel-terapeuta. Prowadzę zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w wieku od 3 do 25 lat.

Prowadzę terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, mózgowym porażeniem, wadą słuchu, Zespołem Downa, autyzmem.

Swoją wiedzę i umiejętności zdobywałam również na kursach i szkoleniach:

  • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (Poziom I i II).
  • Stymulowanie rozwoju mowy u dzieci.
  • Alternatywne metody komunikacji z dzieckiem.
  • Dziecko z autyzmem.
  • Animator Zabaw dla dzieci.
  • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Veroniki Sherborne.
  • Praca z dzieckiem z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym w tym niepełnosprawnym i jego rodziną.
Obecnie poszerzam swoje umiejętności i wiedzę o elementy Metody Krakowskiej. Ukończyłam szkolenie z Programowania Języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych oraz z afazją).