WWR

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dziecko z problemami rozwojowymi, zdrowotnymi lub niepełnosprawne zgodnie z art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz Rozporządzeiem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. "w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci", ma prawo do wczesnego wspomagania rozwoju (WWR), zapewnianego przez system oświaty. Aby uzyskać takie wsparcie, należy zgłosić się do lokalnej poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
Wczesne wspomaganie rozwoju to zajęcia ze specjalistami: pedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutą SI, fizjoterapeutą. Ich celem jest wspieranie i stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka w tych sferach jego funkcjonowania, w których występują deficyty lub opóźnienia rozwojowe. Dobór zajęć uzależniony jest od potrzeb dziecka i ustalany jest na podstawie zaleceń wyszczególnionych w “opinii o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka”. Zajęcia prowadzone są bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.
Okres, w którym dzieci mogą korzystać z WWR zaczyna się od momentu stwierdzenia u nich nieprawidłowości rozwojowych, aż do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole. ! Nie czekaj - oddziaływania terapeutyczne należy wdrażać możliwie jak najwcześniej. Im szybciej zostanie rozpoczęta praca terapeutyczna, tym większe są szanse na to, że uda się zniwelować deficyty rozwojowe u dziecka.

Do zadań poradni należy w szczególności:

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,
  prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży oraz ich mocnych stron,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 • prowadzenie rehabilitacji i terapii,
 • wydawanie opinii logopedycznych, psychologicznych lub pedagogicznych,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i seminariów oraz konferencji naukowych.

KONTAKT DO NASZEJ PORADNI

tel. +48 604 149 003
tel. +48 784 468 123

e-mail: sabinable80@interia.pl
e-mail: poradnia@sperare.pl

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPERARE

ul. Głogowska 28

40-660 Katowice

Więcej informacji w zakładce "KONTAKT"

Procedura przyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne w ramach WWR.

 1. uzyskanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka
 2. kontakt z naszą Poradnią w celu ustalenia dalszego postępowania - można przyjść osobiście
 3. podczas pierwszego k ontaktu zostanie ustalone czy dziecko wymaga wstępnych konsultacji w celu
  określenia szególnych potrzeb dziecka - ustalenie ilości konkretnych zajęć terapeutycznych oraz
  przydzielenie dziecka do konkretnych terapeutów, jeśli taka konsultacja będzie konieczna, to jest ona odpłatna - CENNIK
 4. dostarczenie oryginału opinii o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka
 5. podpisanie umowy o świadczenie usług w ramach WWR

Koszty zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

Zajęcia WWR są zajęciami bezpłatnymi!

W naszej Poradni Państwa dziecko otrzyma 5 gdzin zajęć terapeutycznych na miesiąc. W tym jest uwzględnione 5 godzin zajęć dla dziecka.