Nasi terapeuci

Sabina Błędzińska

Właściciel Centrum Terapeutycznego SPERARE, założyciel i dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczn-Pedagogicznej SPERARE, logopeda, pedagog, tyflopedagog.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na kierunku pedagogika specjalna, o specjalizacji oligofrenopedagogika. Ukończyłam również podyplomowe studia na kierunku logopedia z glottodydaktyką oraz surdopedagogikę. W latach 2003 – 2008 pracowałam jako nauczyciel wspomagający i wychowawca w klasach integracyjnych.

Obecnie prowadzę terapię logopedyczną dzieci z wadą słuchu, autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, porażeniem mózgowym, zaburzeniami komunikacji językowej, Zespołem Downa i z opóźnionym rozwojem języka.

W czasie prowadzonych zajęć realizuje terapię zgodną z wszystkimi elementami Metody Krakowskiej.

Jestem certyfikowanym terapeutą Manualnego Torowania Głosek oraz certyfikowanym terapeutą Metody Krakowskiej.

Sylwia Kocaj-Dąbroś

Logopeda.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Ukończyłam studia dzienne na kierunku filologia polska, specjalizację nauczycielską z logopedią.

Prowadzę terapię logopedyczną dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami komunikacji językowej, opóźnionym rozwojem mowy, a także niedosłuchem.

Pracuję według wszystkich założeń Metody Krakowskiej, wykorzystując również Gesty Artykulacyjne oraz Manualne Torowanie Głosek®.

Uczestniczę w szkoleniach i konferencjach, aby stale poszerzać swoją wiedzę.

Dominika Paliczka

Psycholog.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku psychologia oraz studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego na tej samej uczelni.

Praktykę zawodową odbyłam na oddziale hematologii i onkologii dziecięcej, w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz szkołach podstawowych i średnich. Posiadam doświadczenie indywidualnej oraz grupowej pracy z dziećmi o trudnościach szkolnych i społecznych oraz jako animator.

Ukończyłam również szkolenie z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), którą wykorzystać można w pracy z dziećmi i dorosłymi.

Obecnie pracuję jako psycholog w projektach europejskich skupiających się na rozwijaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych młodzieży oraz osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie.

Liwia Kwaśniak

Pedagog.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Ukończyłam studia dzienne na kierunku pedagogika specjalna o specjalności: rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością. W celu podniesienia swoich kwalifikacji, ukończyłam studia podyplomowe z zakresu spektrum autyzmu – diagnoza, terapia i edukacja oraz oligofrenopedagogiki.  

W  pracy z  dziećmi z  niepełnosprawnością stosuje metody:

  • Programy Aktywności M. i Ch. Knill'ów
  • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
  • Metodę Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz
  • Elementy metody behawioralnej
  • Metody Stymulacji Polisensorycznej
  • Alternatywne metody komunikacji z dzieckiem


Pracuję jako nauczyciel wspomagający w  szkole podstawowej z  oddziałami integracyjnymi w  Katowicach. Obecnie poszerzam swoje umiejętności i  wiedzę o  elementy Metody Krakowskiej.

Anna Wajdner-Mazgaj

Logopeda.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Teologicznym, kierunek teologia nauczycielska. Ukończyłam również Studia Podyplomowe na AWF w Katowicach, kierunek Edukacja dla bezpieczeństwa i obronności oraz Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim, kierunek logopedia.

Doświadczenie zawodowe jako logopeda zdobywałam w Niepublicznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu „Otwarte okno” w Tychach z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Katowicach oraz Centralnym Szpitalu Kliniczny w Katowicach–Ligocie.

Obecnie pracuję jako nauczyciel mianowany w Zespole Szkół Sportowych w Tychach oraz w Przedszkolu nr 8 „ZielonyOgród" z oddziałami integracyjnymi w Tychach.Terapię realizuję zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej.

Anna Wieczorowska

Dietetyk, instruktor Jogi.

Jestem dietetykiem klinicznym i moim priorytetem jest pomaganie pacjentom w utrzymaniu optymalnego stanu zdrowia. Moją pomoc szczególnie chciałabym zaoferować dzieciom autystycznym oraz z innymi zaburzeniami rozwoju, ponieważ uważam, że jestem w stanie poprawić ich jakość życia. Jestem matką autystycznej dziewczynki, u której nastąpiła znaczna poprawa po zastosowaniu diety. Odpowiednim sposobem odżywiania jesteśmy w stanie wzmocnić układ immunologiczny naszych dzieci oraz oczyścić ich organizm z toksyn.

Zapraszam oczywiście wszystkie osoby, które chcą poprawić swoją jakość życia poprzez poprawne odżywianie.

Przed każdą wizytą bardzo proszę o kontakt telefoniczny ( 730-888-282) w celu zlecenia przeze mnie odpowiednich badań w zależności od jednostki chorobowej.

Proszę również o przygotowanie dzienniczka żywieniowego składającego się z 3 dni (z czego jeden dzień weekendowy – sobota, niedziela). W dzienniczku powinny znajdować się godziny posiłków, ilość spożywanych produktów i napojów. W razie problemu proszę o informację i wówczas wyślę wzór dzienniczka.

W przypadku stosowania leków oraz suplementów, proszę o wpisanie ich na kartce (nazwa leku, przyjmowana dawka).

Udział dziecka w wizycie nie jest konieczny, ustalamy tę kwestię podczas umawiania wizyty.

Milena Kuligowska-Ratajczyk

Logopeda.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na kierunku pedagogika specjalna, o specjalizacji surdopedagogika oraz Akademii Świętokrzyskiej, na kierunku "Rewalidacje z terapią pedagogiczną". Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku logopedii oraz matematyki.

W latach 1997 - 1998 pracowałam w szkole podstawowej w klasie specjalnej, jako wychowawca i nauczyciel przedmiotów. Od 1999 roku pracuję w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, jako nauczyciel wspierający i wychowawca.

Ukończyłam i otrzymałam certyfikat z kursu "KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1-szego m. ż. do 9-tego r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci”.

Roma Sosnowska

Rehabilitant.

Absolwentka fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończyła również studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na tej samej uczelni.

Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń integracji sensorycznej, diagnozą i terapią wad postawy i skolioz, pracą z dziećmi z trudnościami w nauce oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, nadpobudliwością psychoruchową oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Świadczy również pomoc dla dzieci z niepełnoprawnością intelektualną, ruchową i z zespołami genetycznymi. Udziela poradnictwa dla rodziców i opiekunów.

Ukończyła kursy: „Ocena neurorozwojowa dziecka w zakresie odruchów i ich integracji w ośrodkowym układzie nerwowym. Sposoby oddziaływań terapeutycznych.”, Szkolenie: „Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”, Kurs II stopnia p.t. „Podstawy HANDLE w zaburzeniach neurorozwojowych”, Kurs Dziecko w równowadze cz. I „Ruch, koordynacja równowaga”, Kurs podstawowy „Original Play” – Zabawa Pierwotna, „Dziecko z afazją ruchową w przedszkolu i szkole” – konferencja naukowa, Kurs I stopnia p.t. „Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE”, Kurs „Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych według metody dr Swietłany Masgutowej”, "Zapal się na niebiesko dla autyzmu”- konferencja naukowo- szkoleniowa, Kurs Kompleksowej diagnostyki i terapii wad postawy oraz skolioz wg koncepcji FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz), Kurs Terapii Integracji Sensorycznej II stopień (diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej).